Tanghusruter på Læsø

9940 Læsø, Danmark

Oplev de ikoniske tanghuse på de spændende tanghusruter. Ruterne er sponsorerede af VisitLæsø, så du ganske gratis kan tilgå dem.

Beskrivelse af ruterne

Et omfattende projekt med restaurering af ca. 20 tanghuse blev igangsat i 2016 og fortsætter foreløbigt frem til 2022. Forud herfor havde man lavet nogle pilotprojekter for at genfinde teknikken - at tænge tangtag. Der vil i 2022 være i alt ca. 24 tanghuse med nyt tangtag ud af de tilbageværende 33 tanghuse på Læsø. I projektets Etape 1 har man fokuseret på at skabe et sammenhængende tanghusmiljø omkring Gl. Østerby. I Etape 2 udvides i 2020-22 med tanghuse i Bangsbo/ Stoklund-område. Herudover er et tanghus, Nattergalevej 15, Vesterø restaureret. De fleste tanghuse har været i stærkt forfald siden 1900-tallet og blev med tiden opgivet af ejerne som helårsbeboelse. Mange blev solgt som sommerhuse. De forfaldne tanghuse restaureres – med nyt tangtag og istandsættelse af facade, med ydermure, bindingsværk og vinduer. Mange ejere istandsætter også indvendigt og opsætter varmepumper, så husene igen kan anvendes hele året. Tanghusene har fået nyt liv! Tanghusruter

1. etape - Gl. Østerby

Sværhedsgrad Længde Højde m. Tid
Moderat 9,13 km 10,2 m 2t

Læsøs tangtage er sammen med saltsyderiet kernen i Læsøs kulturarv og optaget på tentativlisten til UNESCOs verdensarv. Tangtagene er takket være fondsmidler nu bevaret for eftertiden, og de unikke huse kan opleves på en flot vandrerute på Læsø - tanghusruten Gl. Østerby, som på et par timer tager dig rundt omkring en stor del af de flotte tanghuse på Læsø.

Museumsgården
Et frilandsmuseum med tangtag og unikt indblik i Læsøs historie
Læs mere
1

Hedvigs Hus - Linievejen 36

Læsø Museum købte Hedvigs Hus i 1994 for at redde dette karakteristiske og fattige Læsøhus, med bindingsværk af strandingstømmer og tangtag fra 1850. Hus og tangtag er gennem tiden blevet restaureret med en stor indsats af en gruppe frivillige. Bageovn og komfur er igen brugbare, og stuerne er sat fint i stand. Den sidste længe fik nyt tangtag i 2017. Kig ind i laden, og se den lille udstilling og film. Her er man velkommen til at komme tæt på! Om sommeren er der arrangementer og åbent hus. Se www.laesoe-museum.dk

2

Maries Hus - Gl. Havnevej 1

Et fint lille husmandssted fra 1750, som blev restaureret i 2016. Huset er i privat eje som familiesommerhus. Det udlejes. Herfra går en sti gennem skoven til Hedvigs hus. Mod syd går vejen til Tanglabyrinten, udført af land-art kunstner Herb Parker i 2016 - af pil, stål og 300 år gammel tang.

3

Kalines Hus - Tangborgvej 4

Kalines Hus er et lille, tangtænget længehus, opført for mere end 150 år siden på strandengene syd for Østerby på Læsø. Huset, der er opkaldt efter en tidligere beboer, var en slags aftægtsbolig til en nærliggende gård. I 2010 købte og restaurerede Realdania By & Byg Kalines Hus, der er fredet, for at sikre et af de meget få huse på Læsø, der stadig har et helt tangtag.

4

Danzigmannvej 2 - Trolles Hus

Et ”fattigt bindingsværkshus” fra 1753, bygget af skibstømmer. Huset er blevet restaureret i 2017-18 med facade og 35 tons tang. Huset har en typisk struktur med lade/stald mod øst og beboelse mod vest – og er fredet. Huset er privatejet og benyttes til sommerhus.

5

Andrines Hus - Alleen 1

Slots- og Kulturstyrelsen købte i 2011 det fredede ’Andrines Hus’ fra 1780, som på det nærmeste var en ruin. Huset blev totalrenoveret i 2011 og fik efterfølgende et helt nyt tangtag. 35 tons tang blev der lagt på Andrines Hus - den første tængning af et helt hus i ca. 140 år. Privatejet, anvendes som sommerhus

6

Annas Hus - Alleen 3

I december 2016 blev det nye tangtag på Alléen 3 færdigt, og 30 tons tørret ålegræs ligger nu tungt på det gamle, fredede husmandssted fra 1870 med de rødmalede vinduer, den kunstneriske pigstensbelægning og den gamle æblehave. Traditionel indretning med lade mod øst og mod vest stuehus. Privateje.

7

Alleen 5

Huset fra 1877 er fredet og restaureret i 2017 med tag og facade, efter at have stået tomt og forfaldent i en del år. Ejer har nu fået huset restaureret flot og respektfuldt indvendigt. Der er brugt ca. 25 tons tang til dette lille fine hus på 65 m2 med stuehus mod vest.

8

Skoven - Alleen 26

Tanggården fra ca. 1740. Oprindeligt af to små fattige huse på 3-4 fag med stald og stuehus. Der er med tiden bygget til og bygget sammen – måske 16 gange. Gården var i ringe stand efter at stå tom i ca.10 år. Den er i 2018 blevet restaureret med 92 ton nyt tangtag på 282 m2. Herefter har ejer istandsat alt indvendigt. Huset benyttes af ejeren og udlejes også som sommerhus. Man er velkommen til at gå en tur rundt om huset, når det ikke er beboet.

9

Trollebo - Alleen 30

Tanghuset ejes af en keramiker. Ejer har selv fornyet tangtaget før projektet blev startet, og lagde den gamle tang op på et fast undertag for at sikre taget er tæt. Huset er fra ca. 1780, hvor Østerby igen blev beboet efter sandflugten.

10

Lille Tanghus - Snebærvej 1A

Et lille husmandssted fra 1875 på 100 m2, som i 2017 har fået 24 tons nyt tangtag ligesom facaderne er restaureret. Ejer har samtidig istandsat indvendigt, så huset nu kan anvendes hele året. Huset anvendes som sommerhus og udlejes.

11

Knøv - Snebærvej 1

Den charmerende gård i det åbne landskab er fra ca. år 1815. Gården blev i 2017 restaureret med nyt tangtag og facader af bindingsværk. Der er brugt 35 tons tang. Herefter har ejer restaureret alt indvendigt og udlejer som sommerhus.

12

Danzigmannvej 22

Det lille tanghus fra ca. 1750 ligger lidt tilbage fra vejen. Det bliver restaureret i 2020-21 med tangtag og facade. Beplantningen mod vejen er fældet, så huset er fint synligt. Huset er præget af mange små tilbygninger, og bliver ved restaureringen ført tilbage til en mere oprindelig skikkelse. Familiesommerhus.

13

Amalies Hus - Danzigmannvej 24

Dette tanghus yderst mod øst fra 1890 er istandsat med tangtag og facade i efteråret 2019, efter en del år under presenning. Der er anvendt ca. 30 tons tang til hovedlængen. Sidefløjen er med strå, da den er for bred til tangtag. Huset er charmerende velbevaret indvendigt. Anvendes som familiesommerhus og udlejes.

14

Uldgården - Danzigmannvej 6

En flot firlænget gård fra 1700-tallet, der tidligere husede garnbutikken ”Uldstuen”. Facaden og tag blev renoveret/skiftet i 2016. Hertil blev anvendt 95 tons tang. Herefter blev den gamle smedje også restaureret i 2017. Ejerne bor på gården.

15

Trines Hus - Mosevej 16

Et fredet tanghus fra 1827. Et charmerende hus, som er bevaret med stor respekt og indtil 2019 uden elinstallation. Huset har i 2019 fået nyt tangtag – 35 tons. Anvendes som familiesommerhus.

16

Trolles Hus - Danzigmannvej 2

Et ”fattigt bindingsværkshus” fra 1753, bygget af skibstømmer. Huset er blevet restaureret i 2017-18 med facade og 35 tons tang. Huset har en typisk struktur med lade/stald mod øst og beboelse mod vest – og er fredet. Huset er privatejet og benyttes til sommerhus.

2. etape - Bangsbo-Stoklund

Sværhedsgrad Længde Højde m. Tid
Moderat 8,53 km 7,5 m 2t

Læsøs tangtage er sammen med saltsyderiet kernen i Læsøs kulturarv og optaget på tentativlisten til UNESCOs verdensarv. Tangtagene er takket være fondsmidler nu bevaret for eftertiden, og de unikke huse kan opleves på en flot vandrerute på Læsø - tanghusruten Gl. Østerby, som på et par timer tager dig rundt omkring en stor del af de flotte tanghuse på Læsø.

FREMHÆVET
Læsø Tang
Café, delikatesse og gårdbutik
Læs mere
Museumsgården
Et frilandsmuseum med tangtag og unikt indblik i Læsøs historie
Læs mere
1

Museumsgården - Museumsvej 3

Den ældste del af den flotte firelængede gård ”På Lynget” er fra ca. 1630. Gården blev overtaget af Læsø Museum i 1938. og er fredet. Her kan man både se det smukke gamle tangtag og en interessant udstilling om livet på tanggården, som stadig i dag står med den oprindelige rumstruktur og indretning fra 1800-tallet. Taget på Museumsgården er i de senere år blevet fornyet i etaper, så man her kan se tangtag i alle aldre. Rundvisninger og åbningstider: se www.laesoe-museum.dk

2

"Sommerlejren" - Birkelyvej 1

Et fint lille tanghus, som oprindelig var en trelænget gård fra omkring 1750. Siden gået i forfald og gradvist nedrevet- nu med 1½ længe tilbage.. Ejeren benytter huset som sommerbolig.

3

Juelsminde - Juelsmindevej 1

Juelsminde har været en af Læsøs ældste gårde, fra middelalderen. Stuehuset som restaureres og får nyt tangtag i 2020 er fra 1769, og er bemærkelsesværdigt harmonisk med hele 13 fag opført på én gang. Gården har været i samme slægt i århundreder og bebos af den nuværende ejer.

4

Strandgården - Stoklundvej 2

Den firelængede gård med den høje port er en flot repræsentant for en tænget gård fra ca. 1670. Her boede formentlig flere familier i hvert sit stuehus, der ligesom staldlængerne står ret oprindeligt, Kun den store lade fra 1934 har ikke hafttangtag. Nu er der kun på stuehuset mod vest tangtag tilbage. Ejeren driver landbrug. Der er ikke aktuelle ønsker om fornyelse af tangtaget.

5

Sandvad - Stoklundvejen 25

Sandvad er fra 1720 og fredet. Stuehuset er en af de første bygninger, der er tænget med vaskere bundet om de nederste lægter. Man har samtidig fastgjort tangvaskere til lodrette pinde stukket ned i topremmen, som man gjorde tidligere – både livrem og seler. Stuehuset på 137 m2 får nyt tangtag i 2020, i alt 50 tons tang. Gården anvendes som sommerbolig af ejerne, som har ejet den i flere årtier.

6

Bangsbogårde - Bangsbogårdvejen 6 og 8

Bangsbogårde har været et af Læsøs største gårdkomplekser, en firlingegårde beboet af flere familier. Oprindeligt en firelænget gård, med en ekstra firlænget gård eller længer koblet på hvert af de 3 hjørner. En helt særlig måde at bo tæt sammen på. Omkring gårdspladsen er der i dag stadig 2 stuehuse, stalde og et lille hus som har været egnens rullestue. Det vestre stuehus har stadig tangtag. Stuehuset mod vest med tangtag og stald er harmonisk og velbevaret, bygget i ca.1680, mens stuehuset og den lange lave stald mod øst er fra ca. år 1800. Evt. restaurering er i forår 2020 under afklaring. Kig gerne ind på gårdspladsen og se mod syd den store skovfyr fra 1700-tallet syd for gården, som er fredet.

7

Lille Bovetsgård - Lille Strandgårdsvej 1

Den fredede Lille Bovetsgård er en trelænget gård fra ca. år 1700. Gården har i flere årtier været ejet af et par dygtige restaureringsarkitekter, som har holdt den rigtig flot. Stuehuset i den østre fløj bliver i 2021 restaureret med nyt tangtag. Benyttes af ejer som sommerbolig.